ตกแต่งเพียงบางส่วนหรือบางห้องของบ้าน

ตกแต่งเพียงบางส่วนหรือบางห้องของบ้าน

ตกแต่งเพียงบางส่วนหรือบางห้องของบ้าน

ตกแต่งเพียงบางส่วนหรือบางห้องของบ้าน